12 april 2017

Financiers

Het NKB wordt gefinancierd door het Platform Slappe Bodem, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (t/m 2021), de provincies Zuid-Holland, Groningen, Fryslan, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland en de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

Platform Slappe Bodem werkt aan het onder controle krijgen van de gevolgen van bodemdaling, bijvoorbeeld door het stimuleren van innovatieve oplossingen en het delen van kennis. Het platform is er voor overheden maar werkt nauw samen met verschillende kennisinstellingen en marktpartijen. >Meer informatie

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Een van die opgaven is het peilbeheer in veengebieden in relatie tot bodemdaling. >Meer informatie 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De dienst ontwikkelt en beheert de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren en zet in op een duurzame leefomgeving. >Meer informatie

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) omschrijft de rol van erfgoed in de samenleving van de toekomst. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Met specialistische kennis over de geschiedenis van onze omgeving brengt het RCE een verbinding tot stand tussen erfgoed, beleid en praktijk. >Meer informatie

Provincie Zuid-Holland is vanaf het eerste uur betrokken bij het NKB. Ook Provincie Groningen, Provinsje Fryslan, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel en Provincie Utrecht nemen deel aan het NKB. Het vergroten van de kennis en bewustwording over de gevolgen van bodemdaling is belangrijk voor de provincies. Samen met het NKB zetten de provincies zich in voor het ontwikkelen en delen van onafhankelijke kennis en oplossingsrichtingen en kunnen er verdere stappen worden gezet om Nederland bodemdalingsbestendig te maken.

Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. >Meer informatie

Logo Financiers