May 2, 2018

Deelexpedities en kennismakelaars

Nieuwe deelexpedities mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Het NKB zet zich continue in voor het ontwikkelen, verbinden en ontsluiten van kennis rondom bodemdaling. In de deelexpedities worden uiteenlopende onderwerpen uitgediept en netwerken opgebouwd. Een aantal deelexpedities gaat richting de afronding en resultaten worden in factsheets opgetekend. Voor 2021 staan er al verschillende nieuwe deelexpedities in de steigers. Het NKB krijgt hiervoor steun vanuit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart die, onder voorbehoud van verdere uitwerking, positief besloot over een financiële bijdrage voor het initiëren van drie nieuwe stedelijke deelexpedities:

  • Coaching IBOR Bodemdalingproof bij bestaande bouw en nieuwbouw;
  • Handreiking adaptief Monitoringplan;
  • Deelexpeditie Standaard voor aanleg DIT-riolen,

Eerder droeg de Regio Deal ook bij aan het organiseren van deelexpedities binnen het NKB. Dankzij de bijdragen vanuit de Regio Deal kan het NKB zich blijven inzetten voor het ontwikkelen van kennis en het laten doorwerken van kennis in het bodemdalingsnetwerk. Een verdere update over de deelexpedities en kennismakelaars delen we in de volgende nieuwsbrief.

Nieuwe deelexpeditie Kosten en baten bodemdaling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt aansluiting bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). Het is in het belang van BZK om op basis van kennis de juiste keuzes te maken in het bodemdalingsdossier. Bijvoorbeeld in relatie tot de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) maar ook vanuit haar verantwoordelijkheden voor het Gemeentefonds, de kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad en het recentelijk gestart Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek.

BZK heeft onder andere naar aanleiding van de publicatie van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (het Rli-rapport), de publicatie van de NOVI en de onlangs aangenomen motie in de Tweede Kamer rondom de aanpak funderingsproblematiek de ambitie om een overzicht te krijgen van de kennis die er is rond kosten en baten van bodemdaling (stad en land). Er zijn al diverse onderzoeken gedaan naar de kosten en baten van bodemdaling in zowel het landelijk en stedelijk gebied (bebouwing en infrastructuur). De getallen die hierin genoemd worden vormen een belangrijke basis voor de ambtelijke en politieke discussie over bodemdaling en de rol die het Rijk hierin, vanuit meerdere ministeries kan spelen.

Om die reden zoekt BZK aansluiting bij het NKB als dé kennishub voor bodemdaling zowel voor landelijk als voor stedelijk gebied. Het doel is om gezamenlijk, met diverse spelers uit het netwerk, een inventariserend onderzoek te doen naar alle kennis die er is over kosten en baten van bodemdaling en welke (beleids)ruimte verschillende partijen hebben om in dit dossier samen te werken aan handelingsperspectief. De voorbereidingen voor deze deelexpedities zijn in volle gang. In de volgende nieuwsbrief vertellen we hierover meer.

 

 

Deelexpedities

Het kennisprogramma heeft zich de afgelopen jaren ingezet om verschillende lokale en regionale kennisprojecten te inventariseren. Deze inventarisatie geeft een overzicht van de kennis rondom bodemdaling die reeds vergaard is en die nog in ontwikkeling is en wordt gebruikt om kennis en kennishouders te verbinden. De projecten in deze projectenlijst zijn geanalyseerd om het inzicht in de samenhang van de projecten te vergroten en om kennishiaten te identificeren. Op basis van de analyse is ervoor gekozen een aantal onderwerpen in de vorm van deelexpedities verder uit te diepen. In 2018 is gestart met drie deelexpedities: Natte teelten, Onderwater- en drukdrainage en Innovatieve ophoogtechnieken. In 2019 zijn daar nog drie onderwerpen aan toegevoegd, te weten Geo-informatie, Governance en Broeikasgassen.

Het doel van de deelexpedities is het stimuleren en faciliteren van kennisdoorwerking op specifieke onderwerpen, ‘joint fact finding’ en het gezamenlijk identificeren van kennisbehoeftes. In de deelexpedities wordt actief kennis gedeeld en worden kennishouders over de hele keten verbonden. Zo worden kennis en ervaringen gedeeld, wordt er gediscussieerd over handelingsperspectieven en kennisbehoefte en worden stakeholders geactiveerd om in het netwerk samen te werken en van elkaar te leren.

De deelexpedities resulteren in een duurzame en sterke beweging van dynamische netwerken die kennis over bodemdaling delen, versterken, ontwikkelen en toepassen in de praktijk. Het is een beweging die doorgaat ook wanneer de ondersteuning vanuit het NKB stopt. De kennis die wordt opgedaan en gedeeld in de Deelexpedities wordt jaarlijks samengevoegd in een DeltaFact die de laatste stand van zaken van de kennis en de kennishiaten beschrijft.

Deelexpedities zijn netwerken bestaand uit een diverse groep van ongeveer 20 deelnemers die affiniteit hebben met en kennis hebben van het onderwerp. Per deelexpeditie worden drie bijeenkomsten per jaar georganiseerd. In 2020 is de deelexpeditie Governance afgerond en zijn de deelexpedities Onderwaterdrainage, Natte teelten en Innovatieve ophoogtechnieken omgevormd tot kennismakelaarschappen. Het doel van de kennismakelaarschap is het verbinden van kennis en kennishouders in de hele keten en op nationaal niveau om stakeholders te activeren samen te werken, kennis toe te passen en van elkaar te leren. De kennismakelaar daagt partijen uit tot samenwerking en het delen en ontwikkelen van kennis en weet welke kennishiaten en kennisvragen er zijn.

 

Natte teelten

In 2020 zal kennismakelaar Roelof Westerhof (ORG-ID) meerdere bijeenkomsten organiseren waarin deelnemers met elkaar het veld ingaan om daar met elkaar en afnemers ervaringen te delen over teelt, mechanisatie, voorbewerking en productontwikkeling. Ook wil men met elkaar leren van de praktijkervaringen van rietsnijders en de mogelijkheden van de teelt van kwaliteitsriet in Nederland verkennen. Lees verder...

De kennismakelaar voor dit onderwerp is Roelof Westerhof

Innovatieve ophoogtechnieken

Kennismakelaars Arend van Woerden (Sweco) en Bernd van den Berg (ODMH) coördineren al twee jaar het zoeken naar nieuwe, meer innovatieve methoden voor het ophogen of stabiliseren van infrastructuur. In 2020 zullen zij twee á drie bijeenkomsten organiseren met het netwerk en bijdragen aan een werksessie van het Trefpunt Regio Deal en het Nationaal Congres Bodemdaling. Lees verder..

De kennismakelaars voor dit onderwerp zijn Bernd van den Berg en Arend van Woerden

Waterinfiltratiesystemen

Kennismakelaar Erik Jansen (Erik Jansen Advies en VIC) organiseert in 2020 bijeenkomsten waarin de kennis en kennisvragen over  waterinfiltratiesystemen zoals onderwater- en drukdrainage onderwerp van gesprek zijn. Hierbij gaan bijvoorbeeld over effecten van onderwater- en drukdrainage op bodemdaling, broeikasgasemissies en de eisen aan het watersysteem en de watervraag. Naast effecten analyseert men ook veel gestelde vragen over de aanleg en het onderhoud van onderwater- en drukdrainage en de certificering hiervan. Lees verder...

De kennismakelaars voor dit onderwerp is Erik Jansen

Geo-informatie

Op welke wijze kan – probleemgericht en vraag gestuurd – geo-informatie rondom bodemdaling het best worden ingezet’. Deze vraag stelt trekker Hans van Leeuwen (Geocycli BV) centraal in de deelexpeditie Geo-informatie. Met betrokken stakeholders wordt geanalyseerd wat de functie kan zijn van geo-informatie in de verschillende fasen van de cyclus van de M's. De resultaten van deze deelexpeditie worden ook ingezet voor het project DNA van de stad.

Lees verder...

Trekker van deze Deelexpeditie is Hans van Leeuwen.

Nieuwbouw op slappe bodem

Martine Coevert (gemeente Rotterdam) en Wouter Smit (Provincie Zuid-Holland) namen het initiatief om te starten met de deelexpeditie Nieuwbouw op Slappe Bodem. Er ligt een grote bouwopgave en een aanzienlijk deel hiervan zal op slappe bodem moeten plaatvinden. In het verlengde van het convenant Klimaatadaptief Bouwen wordt in deze deelexpeditie nagedacht over de eis(en) die ten aanzien van bodemdaling bij nieuwbouw kunnen worden afgesproken en welke maatregelen daarbij passen.

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Martine Coevert en Wouter Smit.

Broeikasgassen veenweiden

Het doel van deze deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Daarnaast zullen de deelnemers in kaart brengen welke vragen er leven rondom broeikasgasuitstoot uit veenweiden en aan welke kennis nog behoefte is. De deelexpeditie wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Lees verder...

Trekker van deze Deelexpeditie is Pui Mee Chan.

Actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied

In deze door Ariane Tuinenburg (RWS, Bodem +) en Maarten Kuiper (Wareco) getrokken deelexpeditie hebben we de ambitie om kennis over actief grondwaterpeilbeheer te delen en te stimuleren dat deze optie standaard in overweging wordt genomen door decentrale overheden en met name gemeenten. Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspanning om een gewenst grondwaterpeil te realiseren, met een drainage-infiltratieleiding in verbinding met het oppervlakte-water. Lees verder...

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Ariane Tuinenburg en Maarten Kuiper.