May 2, 2018

Deelexpedities

In 2018 worden voor drie aan bodemdaling gerelateerde onderwerpen deelexpedities georganiseerd: ophoogmaterialen, onderwaterdrainage en natte teelten. Deelexpedities zijn communities of practices opgezet rondom een van de drie onderwerpen met het doel om een beweging op gang te brengen. In de Deelexpedities delen we kennis en ervaringen en identificeren we openstaande kennisvragen.

Een Deelexpeditie is een netwerk bestaand uit ongeveer 20 deelnemers die affiniteit hebben met en kennis hebben van het onderwerp. Een diverse groep is voor het ophalen en delen van kennis belangrijk en de trekkers van de Deelexpedities hebben in samenwerking met het NKB per Deelexpeditie de groep samengesteld.

Per deelexpeditie worden drie bijeenkomsten georganiseerd in 2018. De kennis gedeeld in de Deelexpedtities wordt samengevoegd in een DeltaFact. De DeltaFact beschrijft de laatste stand van zaken van kennis en de kennishiaten.

In de toekomst komt voor elke Deelexpeditie een pagina, zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Natte teelten

Om bodemdaling te remmen/verminderen, lijken natte teelten een kansrijke alternatief voor veeteelt. Maar wanneer is dit voldoende rendabel voor een ondernemer, welke regelgeving moet daarvoor worden aangepast en onder welke condities staan financiers open voor dergelijke innovaties. Overheden, financiers en ondernemers hebben behoefte aan objectieve en relevante informatie over natte teelten. In deze deelexpeditie wordt in een proces van joint fact finding de benodigde informatie op tafel gelegd en kennishiaten expliciet gemaakt. Daarnaast wordt er een langjarige strategie uitgewerkt om natte teelten succesvol te laten zijn, zowel om bodemdaling te reduceren als voor ondernemers een goed alternatief te bieden voor veeteelt.

 Trekker van deze Deelexpeditie is Roelof Westerhof

Innovatieve ophoogtechnieken

Overheden zoeken nieuwe, meer innovatieve methoden voor het ophogen of stabiliseren van infrastructuur. Slappe bodem leidt tot hoge kosten voor en een verminderde kwaliteit van boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte. Steeds meer technieken dienen zich aan. Zo wordt gewerkt met lichte materialen, het in-situ stabiliseren of het afgraven van slappe bodem. Tegelijkertijd rijst de vraag of het juridisch kader innovaties toelaat. In deze Deelexpeditie wordt een netwerk gerealiseerd waarin de technieken en dit juridisch kader centraal staan.

 Trekker van deze Deelexpeditie is Robert van Cleef

Onderwaterdrainage

De deelexpeditie onderwaterdrainage richt zich op het delen van de kennis over onderwaterdrainage en drukdrainage voor overheden en gebruikers (boeren). De Deelexpeditie doet dat door het uitwisselen van ervaringen tussen verschillende pilots met onderwaterdrainage en drukdrainage en kennisbehoeften in beeld te brengen. Vragen die in de Deelexpeditie worden gesteld zijn bijvoorbeeld: hoe zorg je voor kwaliteitsborging, wat zijn de effecten van onderwaterdrainage op de bedrijfsvoering en broeikasgasemissies en hoe ontsluit je de bestaande kennis ?

 Trekker van deze Deelexpeditie is Erik Jansen