Kennisprogramma Klimaat, Water, Bodemdaling

leefbaar, veilig en betaalbaar

Het Kennisprogramma Klimaat, Water, Bodemdalingwil overheden en burgers oplossingen aanreiken om bodemdaling tegen te gaan en veengebieden leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.

Projecten landelijk gebied

Dit betreft vooral projecten waar oplossingen worden gezocht voor vragen rond waterbeheer en agrarisch grondgebruik. Er wordt onder meer onderzoek verricht naar innovatieve vormen van drainage die bodemdaling kunnen beperken, maar ook naar het aanpassen van agrarisch grondgebruik en de mogelijkheden voor omschakeling naar ‘natte teelten’.
Voorbeelden van projecten zijn het Innovatieprogramma Veen en het project Veen, Voer en Verder, deze projecten zijn hieronder kort uitgelicht. Alle projecten vindt u in het projectenoverzicht.

Projecten stedelijk gebied

Stedelijke en verstedelijkte gebieden worden eerder en heviger geconfronteerd met de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering. Nu al is er sprake van wateroverlast en hoge kosten voor aanleg en beheer van boven- en ondergondse infrastructuur. Steeds urgenter worden de uitdagingen op het gebied van funderingen, kwaliteit van woningen, behoud van cultureel erfgoed en gezondheid.
Voorbeelden van projecten in Stedelijk gebied zijn het project Code Oranje en de Coalitie stevige stad op slappe bodem. Alle projecten vindt u in het projectenoverzicht.

Projecten in kleine kernen

In kleine kernen spelen problemen met wegverzakkingen en funderingsschade, de problematiek wordt hier versterkt door de vaak kleine peilvakken.
Alle projecten vindt u in het projectenoverzicht.

Projecten

Alle projecten vindt u in het projectenoverzicht.

Begin 2017 is voor het kennisprogramma een overzicht van projecten gemaakt. Projecten die zich bezighouden met de problematiek rondom bodemdaling, projecten in landelijk en stedelijkgebied en projecten in kleine kernen komen aanbod, een overzicht is te vinden in het projectenoverzicht.